top of page
French in Normandy Rouen

▷사립어학원

▷FLE마크보유

▷지방 후앙 소재

▷36주 기준 학비: 5400 유로

▷최대 300유로 지원

▷학교측서류전형비: 60유로

▷교재비: 60유로

▷홈페이지: https://www.frenchinnormandy.com/fr/homepage-fr/

French in Normandy Rouen

€5,400.00 일반가
€5,120.00할인가
국립/사립 여부: 사립
파리/리옹/지방: 지방
FLE마크보유여부: FLE마크보유
무료유학수속: 무료유학수속이벤트
    bottom of page